19 de desembre 2013

Python 2.7 Compile

How to compile Python with static and dynamic libraries in a custom folder with UTF-16 enabled.

./configure --prefix=$HOME/usr/local --enable-shared --enable-unicode=ucs4 --with-pydebug
 
Otherwise you could get the following exception explained below:

http://docs.python.org/2.7/faq/extending.html#when-importing-module-x-why-do-i-get-undefined-symbol-pyunicodeucs2

25 d’octubre 2013

netCDF 4.3.0 with HDF4, HDF5 and parallel

The following arguments are required for netCDF in order to compile the code. This will allow the support of HDF4, HDF5 and parallel IO.

Compile HDF4 - 4.2.9

./configure --enable-shared --disable-netcdf --disable-fortran --prefix=/usr/local
 
Compile HDF5  - 1.8.11

CC=mpicc ./configure --enable-parallel --prefix=/usr/local --with-zlib=/usr/include --enable-hl --enable-shared

Compile netCDF - 4.3.0 with HDF4 and HDF5 with parallel

CPPFLAGS="-I/usr/local/include -I/usr/include/hdf" CXXFLAGS=-I"/usr/local/include -I/usr/include/hdf" FFFLAGS="-I/usr/local/include -I/usr/include/hdf" FCFLAGS="-I/usr/local/include -I/usr/include/hdf" LDFLAGS=-L/usr/local/lib FC=mpif90 CXX=mpicxx CC=mpicc ./configure --enable-hdf4 --enable-netcdf4 --enable-shared --enable-dap

11 d’abril 2012

Prolog Random

Petita nota de com cridar a la funció random amb Prolog:

A is random(23).

Enllaç a la doc

25 de febrer 2012

jQuery datepicker validation


És possible que la validació del datepicker de jQuery et doni error pels navegadors basats en el webkit -Chrome, Safari, ...-. Sembla ser que aquests navegadors agafen el dia com a mes i el mes com a dia, sent el format com a DD/MM/AAAA. Per solucionar aquest problema he fet el següent:

Modificar el fitxer jquery.validation.js on hi diu:
 

date: function(value, element) {
return this.optional(element) || Invalid|NaN/.test(new Date(value));
},

i canviar-ho per:

date: function(value, element) {
return this.optional(element) || /^\d{2}[\/-]\d{2}[\/-]\d{4}$/.test(value);
},

Ara la validació la fa amb expressions regulars i comprovant-ho amb el Google Chrome funciona corretament.

Amb la següent comanda s'esborren els fitxers amb l'extensió pyc tant a la carpeta on s'executa com en subdirectoris.

find -name "*.pyc" -delete

13 de febrer 2012

Django Integrity Error amb loaddata

Si fent una importació de dades amb Django mitjançant la comanda:
 
./manage.py loaddata  
 
i us apareix el següent error: 
IntegrityError: duplicate key value violates unique constraint "django_content_type_app_label_key"

The problem is simply that you're getting the content types defined twice - once when you do syncdb, and once from the exported data you're trying to import. Since you may well have other items in your database that depend on the original content type definitions, I would recommend keeping those.
So, after running syncdb, do manage.py dbshell and in your database do TRUNCATE django_content_type; to remove all the newly-defined content types. Then you shouldn't get any conflicts - on that part of the process, in any case.


Resposta Original (Stackoverflow)

27 de desembre 2010

Recuperar Grub amb USB i Ubuntu 9.10

Aquestes són les comandes que cal escriure a consola per tal de restaurar el vostre GRUB.
Aquestes s'executen des d'un USB drive amb la versió de l'ubuntu 9.10.

La única cosa que us cal saber és on teniu la vostra partició linux. Per això heu d'executar
fdisk -l que us retornarà la següent sortida.

Dispositiu Arrenc. Inici Final Blocs Id Sistema
/dev/sda1 1 5 40131 de BLA BLA BLA
/dev/sda2 * 6 1918 15360000 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 1918 45504 350105397+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda4 45505 60801 122873152+ 5 Estesa
/dev/sda5 45505 46354 6827593+ 82 Intercanvi Linux / Solaris
/dev/sda6 46355 60801 116045496 83 Linux

Aleshores fixeu-vos amb el camp Dispositiu Arrenc. i que es correspongui amb Sistema = Linux.
En el nostre cas /dev/sda6. Després feu servir aquesta informació amb la tal i com veieu
a baix:

sudo su
mount /dev/sda6 /mnt
mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /proc /mnt/proc
mount --bind /sys /mnt/sys
chroot /mnt
update-grub
grub-install /dev/sda
grub-install --recheck /dev/sda
Ctrl+D par sortir de chroot.
umount /mnt/sys
umount /mnt/proc
umount /mnt/dev
umount /mnt
reboot